Villkor


§ 1. ALLMÄNT

§ 1.1 Avtalsförhållande
Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter för leverantören av webbhotelltjänst, Swebhost Webbhotell, nedan kallat Swebhost, samt mottagaren av tjänsten, kunden. Kund skall vara myndig fysisk person eller juridisk person. För en icke myndig fysisk person är dennes målsman ansvarig. Avtalet mellan partnerna löper tillsvidare med avtalad bindningstid.

§ 1.2 Meddelanden till Kund
Vid beställning måste e-postadress anges, Swebhost arbetar främst med all kommunikation per e-post. Kund ansvarar för att underrätta Swebhost om byte av e-postadress.

§ 2. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

§ 2.1 Bindande beställning
Beställningen är bindande från och med beställningsdagen. Avtal skall anses ha träffats i och med att Swebhost registrerar Kunds beställning abonnemanget börjar löpa den dag tillgång till beställd tjänst skickas till kund.

§ 2.2 Avböja att ingå avtal med Kund
Swebhost förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med Kund efter genomförd kreditprövning eller i de fall Kund i tidigare relation med Swebhost ej följt överenskomna villkor för tjänsten.

§ 2.3 Avtalsperiod
Avtalet löper årsvis. Kund får automatiskt förfrågan om förnyelse via e-post. Kund har möjlighet att neka förlängning och säga upp kontot.

§ 2.4 Uppsägning
Webbhotellstjänst kan när som helst uppsägas av kund, återstående förutbetald kostnad återbetalas ej. Detta avtal kan sägas upp av båda parter. Vid driftstörningar kan avgift återbetalas om kund påverkats kraftigt av avbrottet och en tid längre än 5% av den totala avtalstiden.

§ 2.5 Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen äger kunden rätten att inom trettio (30) dagar ångra köpet och återfå förutbetald summa. Detta gäller alla våra tjänster, exklusive ev. domänkostnader och administrativa avgifter. Återbetalning skall vara Kund tillhanda senast tio (10) dagar efter att ångerrätten nyttjats.

§ 3. ABONNEMANGSAVGIFTER

§ 3.1 Avgifter
Samtliga avgifter är enligt gällande prislista exklusive mervärdesskatt (moms), om inte annat anges.

§ 3.2 Betalning
Betalning för tjänst sker årsvis och erläggs i efterhand mot faktura om ej annat avtalats. Webbhotelltjänst aktiveras av Swebhost inom tjugofyra (24) timmar, beställt domännamn aktiveras/registreras först då betalning har erhållits från kund. En domänregistrering kan dröja flera dagar. En kund som inte vill riskera att gå miste om en domän bör registrera den på egen hand. För att påskynda en domänregistrering kan Kund e-posta över ett kvitto på inbetalningen. I samband med beställning av webbhotell ger Kund Swebhost fullmakt att registrera eventuellt domän i dennes namn. Registrering sker via Domainsite eller IIS och kunden äger och administrerar därefter sin domän på egen hand via respektive registrar. Betalningsvillkoren är 5 dagar om inget annat avtalats. Betalar inte kunden i rätt tid, suspenderas kontot utan förvarning eller påminnelse inom 30 dagar. Därefter raderas kontot.

§ 3.3 Tillfälliga priser / Kampanjpriser
Tillfälliga kampanjpriser eller liknande påverkar ej pågående avtal.

§ 3.4 Meddelande vid felaktig faktura
Kund skall inom skälig tid meddela Swebhost om faktura anses felaktig. Sker inte detta förfaller Kunds rätt att invända mot fakturan. Med skälig tid menas maximalt tio (10) dagar.

§ 3.5 Meddelande om ändring av person/adressuppgifter, e-postadress eller telefonnummer
Kund skall omgående informera Swebhost om ev. ändringar i person/adressuppgifter, e-postadress eller telefonnummer.

§ 4. SWEBHOSTS ANSVAR

§ 4.1 Allmänt
Swebhost ansvarar ej för innehåll eller dess riktighet i kunds material som publiceras på webbhotellstjänst. Swebhost kan inte hållas skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster. Swebhost ansvarar ej för fel i programvara, vilken distribueras tillsammans med tjänst men ej utvecklats av Swebhost. Swebhost är inte heller skadeståndsskyldiga om intrång görs på Swebhost:s resurser och tillskansar sig tillgång och/eller förstör/förändrar information. Swebhost ansvarar inte heller för förluster eller skador som drabbar suspenderade kunders konton. Swebhost ansvarar inte för att Kund överbelastar servern. Swebhosts servrar är lokaliserade i Tyskland.

§ 4.2 Fri support
Swebhost ger fri support via e-post så länge avtalet gäller för tjänsten. Supporten begränsas till tjänstens funktionalitet.

§ 4.3 Driftavbrott
Eventuella avbrott i drift åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Felanmälan skall utförligt beskriva felet tillsammans med tidsangivelser och skall innehålla kundnummer samt telefonnummer kund kan nås på. Kund skall vara medveten om att tidvis kan störningar på Internet förekomma som kan leda till svårigheter i åtkomst av tjänster. Underhåll av tjänst skall ej ses som driftavbrott. Swebhost kan inte hållas ansvarig om kund överbelastar servern med simultana processer. Kund får inte heller överbelasta serverns CPU.

§ 4.4 Personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Swebhost kommer enbart att behandlas i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster. Kunden godkänner härmed att uppgifterna överlämnas till Swebhost. Personuppgifter behandlas som konfidentiella och lämnas ej ut till andra personer eller företag marknadsföringsändamål. Viss behandling av personuppgifter kan komma att ske av andra myndigheter, såsom vid kreditupplysning. Kund erhåller information om kreditupplysning krävs för tjänsten. Registrerar kunden en domän kan personuppgifterna även användas hos utomstående registrar. Vi respekterar kundens integritet och har för avsikt att alltid skydda de personuppgifter vi samlar in. Vi vet var uppgifterna finns sparade. Vi samlar inte in andra uppgifter än de kunden själv lämnar över för att kunna köpa eller använda tjänsten. Kunden kan själv ändra eller begära ut uppgifterna genom att kontakta Swebhost. Personuppgifter sparas bara så länge de är relevanta för ändamålet. Vi anpassar oss efter GDPR (General Data Protection Regulation).

§ 4.5 Domänregistrering/-förnyelse
Swebhost kan ej hållas ansvarig för domänregistrering som på grund av externa händelser ej kan slutföras. Swebhost registrerar domänerna enbart efter att betalning har erhållits. En inbetalning kan ta några dagar att bekräfta. Kunden ansvarar själv för förnyelseavgift och att domänen förnyas varje år, vilket sker via domainsite.com eller IIS/.SE. Kontouppgifter för domänen går att få via support@swebhost.se.

§ 4.6 Datasäkerhet
Swebhost kan ej hållas ansvarig för eventuell förlust av data eller e-post på grund av mjuk- eller hårdvarufel, intrång, suspension eller annat fel. Kund är själv ansvarig att alltid skapa och tillhandahålla egen backup av filer och databaser.

§ 5. KUNDS ANSVAR

§ 5.1 Material och handlande
Kund ansvarar för allt handlade Kund utför via tjänsterna. Kund ansvarar således också för allt material som Kund tillhandahåller på webbhotellstjänst. Med material avses såväl text, bild, video och länkar till annan plats på Internet.

§ 5.1 Scripts
Kund har tillgång till användning av scripts, exempelvis utformade i PERL eller PHP. I de fall script innebär onormalt stor belastning på Swebhost:s utrustning eller anses som säkerhetsrisk har Swebhost rätt att ta bort detta och därefter meddela Kund.

§ 5.2 Tillstånd
Kund är ansvarig för eventuella tillstånd som krävs för att sprida, ta emot eller lagra information.

§ 5.3 Användarnamn och lösenord
Kund är fullt ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessa eller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten.

§ 5.4 Andra personer som utnyttjar tjänsten
Kund ansvarar för anställda eller andra personer som getts möjlighet att nyttja tjänsten. Om det kommer till Kunds kännedom att någon av Kunds anställda eller annan bryter mot ingånget avtal, skall Kund omedelbart vidtaga rättelse och informera Swebhost om det inträffade.

§ 6. AVSTÄNGNING AV ABONNEMANG

§ 6.1 Otillbörligt utnyttjande av abonnemang
Swebhost förbehåller sig rätten till fri prövning av nedanstående regler. Swebhost äger rätt att med omedelbar verkan stänga av webbhotellstjänst och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds förutbetalda avgifter om det kan påvisas att Kund nyttjat webbhotellstjänst på otillbörligt sätt. Otillbörligt är följande:

§ 6.1.1 Spridande av information som kan bedömas vara olaglig (exempelvis information som kan ses som barnpornografisk) samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.

§ 6.1.2 Marknadsföring via e-post (s.k. spamming) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta eller begärt informationen.

§ 6.1.3 Användande av Swebhost:s e-postserver för stora utskick av e-post (exempelvis där samma eller liknande meddelande skickas till fler än en mottagare), utan att separat avtal om detta träffats.

§ 6.1.4 Handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för Swebhost, Swebhost:s system, övriga kunder eller Internet och därmed sammankopplade system. Alla försök att underminera eller skada Swebhost:s utrustning är strikt förbjudet.

§ 6.1.5 Då Kund obehörigen försöker komma åt ett konto eller en dataresurs som ej tillhör Kund.

§ 6.1.6 Att uppsåtligen på något sätt skaffa eller försöka få tillgång till en tjänst utan betalning.

§ 6.1.7 Att på något sätt obehörigt åtkomma, förändra, förstöra eller att försöka åtkomma, förändra eller förstöra någon information på Swebhost:s utrustning som ej tillhör Kund.

§ 6.1.8 Att Kund säljer Kunds konto/abonnemang eller delar av det vidare till extern person, organisation eller företag, utan att separat avtal om detta träffats.

§ 6.1.9 Att utebli med betalning. Om så sker suspenderas kontot utan förvarning eller påminnelse inom 30 dagar. Därefter raderas kontot.

§ 6.2 Användande som kan drabba övriga kunder och/eller Swebhost. Swebhost äger rätt att stänga av Kunds webbhotellkonto om Kund använt det på ett sådant sätt att Swebhost:s övriga kunder och/eller Swebhost kan drabbas på ett negativt sätt, även om kunden inte gjort sig skyldig till brottslig handling eller brott mot villkorsparagrafen om otillbörligt utnyttjande av abonnemang. I fall detta sker, återbetalar Swebhost till kunden eventuellt redan erlagda månadsavgifter för återstoden av avtalsperioden. Återbetalning sker dock ej av eventuellt erlagd domänavgift då domännamnet kan utnyttjas av Kund även efter avtalsperiodens slut.

§ 6.2.1. Att kund överbelastar servern med simultana processer.

§ 6.2.2. Att kund överbelastar serverns CPU.

§ 6.3 Skadeståndsansvar vid avtalsavbrott
Kund uppmärksammas på att avtalsbrott kan föranleda skadeståndsansvar vilket medför att Swebhost kan debitera Kund för kostnader vilket uppstått i samband med åtgärder orsakades av Kunds missbruk av tjänsten.

§ 6.4 Kunds rätt att utnyttja tjänst vid avtalets upphörande
Om avtal upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att utnyttja tjänsterna. Swebhost har efter skriftlig uppsägning rätt att radera alla data som Kund har på Swebhost:s utrustning (exempelvis hemsida och e-post).

§ 7. REKLAMATION

Kunden får åberopa fel avseende tjänsterna endast om Kund lämnar Swebhost meddelande om felet (reklamation) inom skälig tid efter det att han märkt eller borde märka felet.

§ 8. FORCE MAJEURE

Swebhost ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Swebhost kontroll eller som Swebhost inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Befriande omständighet skall vara lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restrektioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantör eller annan liknande omständighet.

§ 9. ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH ABONNEMANGSAVGIFT

Swebhost äger rätt att med omedelbar verkan genomföra ändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är direkt hänförliga till en förändring av skatter, statliga pålagor, lagar eller annan liknande omständighet utanför Swebhost:s kontroll vilken direkt påverkar tjänste och/eller dess avgifter. Vid större ändringar av tjänsten som Swebhost anser vara till väsentlig nackdel för Kund, eller vid höjning abonnemangsavgiften, skall Kund underrättas på lämpligt sätt minst trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet. Detta gäller ej om Kund förutbetalt en periodavgift för helår. Gällande prishöjning träder ikraft först då Kund förlänger avtalet.

§ 10. REGISTRERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Om kund är registrerad återförsäljare hos Swebhost, och har sålt vidare Swebhost:s webbhotelltjänst, är det Kunds ansvar att se till att detta avtal följs av sina kunder och att de är informerade om gällande avtalsvillkor. Kund har ansvar mot Swebhost för sina kundernas handlade och får själv ha avtal med sina kunder som innehåller dessa avtalsvillkor.

§ 11. GÄLLANDE ABONNEMANGSVILLKOR SAMT ÄNDRINGAR

Detta villkor gäller tillsvidare. Det åligger Kund att ta del av gällande avtalsvillkor, vilka finns tillgängliga på hemsida och kan erhållas på begäran från Swebhost. Swebhost förbehåller sig rätten att när som helst ändra avtalsvillkoren. Nya avtalsvillkor skall anses accepterade av kund trettio (30) dagar efter att de publicerats på hemsida.

§ 12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Avtal och därtill hörande tjänster får ej överlåtas till annan utan skriftligt tillstånd ifrån Swebhost.

§ 13. TVIST

Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan ej överenskommelse träffas skall domstol avgöra i ärendet. På avtalet skall tillämpas svensk lag.